100 LET NOVOMĚSTSKÉHO ORLA

 

V nádražním Hotelu Gregor (dnešní Artis) v Novém Městě na Moravě se konala 12. prosince 1920 ustavující schůze Jednoty československého Orla. Prvním starostou se stal Josef Peňáz. Spolek Orel vznikl na Moravě v roce 1909. Jeho hlavní cílem byla výchova duše i těla v duchu národním a křesťanském, pěstoval kromě osvětové a kulturní činnosti především tělocvik a různá sportovní odvětví. Byl vlastně katolickým protipólem Sokola. Novoměstská jednota byla součástí západomoravské župy sv. Metoděje. Orlové nejprve cvičili v tělocvičně reálky, od roku 1926 ve vlastním katolickém domě.

 

Orel společně s dalšími katolickými spolky 18. září 1921 zakoupil dům čp. 115 na Vratislavově náměstí. Byl přestavěn na katolický (lidový) dům. Nákladem 100 000 korun pod vedením místního stavitele Františka Šmídy. V sále s jevištěm otevřeném v létě 1923 se konaly plesy, přednášky, schůze, filmová představení Kina Charita či divadelní představení. Orel během svého aktivního období nastudoval celkem 145 divadel.

 

Jelikož dům přestal postupem času Orlu vyhovovat, byl v roce 1936 prodán Jednotě hospodářských společenstev. Nový majitel dal původní dům zbořit a na jeho místě vystavět účelovou budovu s obilním skladištěm.

 

Jako předehra orelského sletu v Brně se v Novém Městě na Moravě konal 2.–3. července 1922 slet orelské župy sv. Metoděje. Dopolední program byl zahájen mší s kázáním Msgre. Jana Sedláka. Po skončení bohoslužeb následoval tábor lidu, kde vystoupili jako hlavní řečníci přísedící zemského výboru profesor František Drobný a poslanec Bedřich Bezděk. Odpoledne prošel městem průvod, jehož účastníci byli oblečení v orelských a národních krojích doprovázeni alegorickým vozem. Průvod vyšel od nádraží a pokračoval na Vratislavovo náměstí a potom Žďárskou ulicí na cvičiště u reálky, kde bylo zahájeno orelské cvičení.

 

Dne 9. července 1933 za účasti předsedy lidové strany a zároveň starosty Čsl. Orla Msgre. Jana Šrámka se v Novém Městě konal sjezd katolického lidu, mládeže a Orelstva z celého Horácka. Odpoledne prošel od nádraží k reálce průvod asi dvou tisíc účastníků sjezdu. V průvodu kráčelo 600 členů Orla v krojích. Než průvod došel na hřiště reálky, byl u pomníku padlých na Vratislavově náměstí byl položen za zvuků písně Hoši od Zborova věnec. Na hřišti pronesl projev jeden ze zakladatelů Orla, starosta místní jednoty i župy Vojtěch Marzy. Program celého sjezdu zakončila veřejná cvičení všech složek Orla prokládaná lehkoatletickými závody, ve kterých jasně dominovali domácí závodníci.

 

 

V dubnu 1936 byl zakoupen dům čp. 200 v Masarykově ulici. Dům byl vybrán jako nové sídlo lidového domu. Kromě úprav původního domu byl k němu přistavěn víceúčelový sál s příslušenstvím podle plánu architekta Lva Krči. Provedením stavby s funkcionalistickými prvky byl pověřen místní stavitel František Šmída. Slavnostní svěcení základního kamene proběhlo 15. srpna během pouti „na kostelíčku“. Do základního kamene byly vloženy tehdejší mince a pamětní listina s údaji o městě a státu. K slavnostnímu otevření 18. července 1937 byl do Nového Města svolán sjezd katolického lidu z širokého okolí. Vlastní provoz nové budovy byl zahájen slavnostní akademií 28. září 1937 u příležitosti svatováclavských oslav.

 

Činnost Orla byla za německého protektorátu v roce 1941 úředně zastavena a jmění zabaveno. Po 2. světové válce Orel svou činnost na krátko obnovil, ale již roku 1948 byla jeho činnost opět na dlouhou dobu ukončena.

 

K obnovení zdejší jednoty v roce 1990 došlo až po pádu komunistického režimu v Československu. V roce 1994 získal Orel zpět majetek zabavený po únoru 1948 a začal opět rozvíjet svoji činnost, převzal provozování kina a zaměřuje se na práci s mládeží, především ve sportovních odvětví, kterým dominuje florbal.

 

V roce 2009 došlo k prodeji areálu kina městu Nové Město na Moravě a Jednota Orel investovala peníze do nákupu nového pozemku pro stavbu nového sídla jednoty, která byla dokončena v roce 2020, při 100. výročí vzniku jednoty v našem městě.

Orel Nové Město na Moravě
© 2014 Orel jednota Nové Město na Moravě, Soškova 1559, Nové Město na Moravě, IČ: 48895920, č.ú.: 2900507834/2010 (FIO)
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License. Vytvořeno vLinelabox.